Document

در مورد چه بیماری هایی می توانم به دکتر شهرام اعظمی مراجعه کنم؟

تروماتولوژی شامل شکستگی های اندامهای فوقانی و تحتانی و لگن و همچنین درمان زخمها از جمله زخم پای دیابتی و زخم بستر و زخم ناشی از تروما